Novinky

12.02.2019 Návrch zákonov

  ÚNIE AUTODOPRAVCOV

 

 

                                                           Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

                                  

                                                                                             

V Banskej Bystrici dňa 8.2.2019…...................

 

 

            Žiadosť Únie autodopravcov Slovenska o prerokovanie niektorých naliehavých tém

 

UNAS v zmysle čl. V Memoranda zástupcov Únie autodopravcov Slovenska, Ústredného automotoklubu Slovenská republika a Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len memorandum) navrhuje Ministerstvu dopravy a výstavby SR prerokovať na najbližšom stretnutí nasledovné témy:

 

1. predloženie novely zákona č. 8/2009 Z.z. s cieľom liberalizácie podmienok prístupu k získaniu vodičských oprávnení pre vedenie motorových vozidiel skupiny C a CE (nákladné vozidlá nad 7,5 t a nimi tvorených jazdných súprav), najmä zníženia vekovej hranice, informácia o krokoch oboch strán, ktoré v tejto veci podnikli,

 

2. možnosti poskytovania štátnej pomoci autodopravcom v SR a zlučiteľnosť takejto štátnej pomoci s ohľadom na čl. 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ a tiež s ohľadom na ustanovenia § 3 ods. 1 písm. o), § 6 ods. 1 písm. a) resp. g), v súvislosti so znížením nákladov na prevádzku autodopravy. Táto štátna pomoc by mala byť vo forme dotácií na prevádzku autodopravcov spĺňajúcich definíciu malého a stredného podniku podľa Nariadenia Komisie č. 671/2014. Našou predstavou je, že jej výška by sa odvíjala od počtu prejdených kilometrov konkrétnym nákladným motorovým vozidlom po spoplatnených úsekoch ciest v Slovenskej republike v kalendárnom roku, pričom by bola vyplácaná najviac do výšky uhradeného mýta. Navrhujeme tiež prerokovať formu schémy pomoci (či je potrebné vypracovať návrh samostatného zákona podľa § 7 ods. 9 zákona č. 358/2015 Z.z., alebo bude potrebné vypracovať len príslušný dokument podľa § 7 ods. 10 zákona č. 358/2015 Z.z.),  a metodickú pomoc pri jej vypracovaní a presadení u koordinátora št. pomoci – Protimonopolného úradu SR.

 

3. opakovane navrhujeme prerokovať jednu z podmienok VOP spoločnosti Sky Toll, a.s. stanovujúce pokuty za nevrátenie palubných jednotiek. Domnievame sa, že táto obchodná podmienka  uvedená vo VOP platných od 1.1.2010, ktorá zavádza podľa čl. V, kapitoly V.5 bod 3 tzv. zmluvnú pokutu „vo výške obstarávacej ceny Palubnej jednotky zníženej o výšku zloženej Zábezpeky“, nevychádza zo súčasného mýtneho poriadku (zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Navyše postihuje selektívne takmer výlučne slovenských autodopravcov, na ktorých má spoločnosť Sky Toll, a s. dosah, na rozdiel od dopravcov z tretích krajín. Zdá sa, že ide o zjavné zneužitie svojho postavenia monopolného dodávateľa služby zo strany Sky Toll-u, a.s.

 

4.  žiadame o podporu pri presadzovaní zmeny zákona č. 361/2014 Z.z. o dani z motorových vozidiel, konkrétne § 8 ods. 1 a ods. 2. V súčasnosti platný zákon stanovuje, že daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca, v ktorom boli splnené rozhodujúce skutočnosti podľa § 2 ods. 1, ak odseky 4 a 5 neustanovujú inak. Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo k vyradeniu alebo dočasnému vyradeniu vozidla z evidencie, ukončeniu alebo prerušeniu podnikania, zániku daňovníka bez likvidácie, zmene držiteľa vozidla, ukončeniu použitia vozidla daňovníkom podľa § 3 písm. c) až e). Tento postup spôsobuje, že podnikatelia platia dane aj za tie dni, v ktorých nepoužíva vozidlá na podnikanie. Teda dnes, ak odhlási vozidlo napr. 1. júla a prihlási vozidlo 31.augusta, zaplatí cestnú daň za obidva mesiace, pričom však vozidlo používa na podnikanie len dva dni, dokonca ani tie nie, pretože vzhľadom na administratívne úkony spravidla v deň prihlásenia a odhlásenia z evidencie vozidlo na podnikanie ani nepoužíva.

Pretože nie je dôvod, aby štát nemohol akceptovať zdaňovanie podľa dní, navrhujeme, aby sa § 8 ods. 1 a 2 zmenil nasledovne:

 1. Daňová povinnosť vzniká dňom, v ktorom boli splnené rozhodujúce skutočnosti podľa § 2 ods. 1, ak odseky 4 a 5 neustanovujú inak.
 2. Daňová povinnosť zaniká posledným dňom, v ktorom došlo

a) k vyradeniu alebo dočasnému vyradeniu vozidla z evidencie,

b) ukončeniu alebo prerušeniu podnikania,

c) zániku daňovníka bez likvidácie,

d) zmene držiteľa vozidla,

e) ukončeniu použitia vozidla daňovníkom podľa § 3 písm. c) až e).

           

 

Ďakujem a zostávam s pozdravom

 

 

 

                                                                                                          -------------------------------

                                                                                                                      za UNAS

12.01.2019 Návrch zákona

V Banskej Bystrici dňa 12.1.2019…...................

 

 

Vyjadrenie Únie autodopravcov Slovenska k návrhu na zmenu § 78 ods. 1 písm. e) zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke, ktorým sa upravuje minimálna veková hranica pre vydanie vodičského oprávnenia skupiny C a CE

 

UNAS je znepokojený súčasnými snahami ČESMAD-u Slovakia a Ministerstva vnútra SR zmeniť doterajšiu právnu úpravu, ktorá obmedzuje vydávanie vodičských oprávnení pre vedenie motorových vozidiel skupiny C a CE (nákladné vozidlá nad 7,5 t a nimi tvorených jazdných súprav) osobám mladším ako 21 rokov.

Uvedená zmena má reagovať na požiadavky niektorých autodopravcov, ktorí pre nedostatok vodičov najmä v medzinárodnej kamiónovej doprave hľadajú možnosti, ako tento nedostatok pracovníkov vyriešiť. UNAS uznáva, že európska legislatíva umožňuje členským štátom vydávať vodičské oprávnenia pre vedenie vozidiel skupiny C a CE aj osobám vo veku 18 rokov.

            Zároveň UNAS vyhlasuje, že je proti takýmto pokusom. Prípadná zmena veku z 21 rokov na 18 rokov ohrozí bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Vedenie jazdných súprav s hmotnosťou 40 t vyžaduje skúsenosti, ktoré nemôže nadobudnúť vodič po niekoľkých mesiacoch  strávených za volantom.

            Navyše táto zmena nevyrieši problém s nedostatkom vodičov na slovenskom pracovnom trhu. V prvom rade je potrebné si uvedomiť, že zmenou zákona sa len pripraví pôda pre výcvik vodičov nákladných vozidiel skupiny C a CE mladších ako 19 rokov. Navrhovatelia nepredložili žiadnu štúdiu, ktorá by aspoň naznačovala potenciálny nárast počtu vodičov po schválení tejto novely.

            Nedostatok vodičov, najmä mladších vekových kategórií, vidí UNAS v tom, že zamestnávatelia neponúkajú vodičom také mzdy a benefity, ktoré by konkurovali mzdám a benefitom ponúkanými zahraničnými dopravcami. Odchod slovenských vodičov k autodopravcom v Rakúsku, SRN, Belgicku a pod. je dôvodom ich nedostatku na našom pracovnom trhu. Zvlášť mladí ľudia bez záväzkov sú skôr náchylní na ekonomickú migráciu. Preto odchod mladých vodičov aj po znížení vekovej hranice je len otázkou času a ponuky zo strany týchto lepšie platiacich zamestnávateľov.

 

            Je teda diskutabilné, či nebezpečenstvo zvýšeného rizika nehodovosti a zníženia plynulosti cestnej premávky umožnením neskúseným mladým ľuďom viesť nákladné vozidlá a ich jazdné súpravy je adekvátne vidine neistého naplnenia stavov vodičov v kamiónovej doprave.

            Na spoločnom európskom trhu práce pri súčasnom nedostatku pracovných síl vo všetkých segmentoch pracovného trhu administratívne opatrenia môžu mať len krátkodobý a zanedbateľný význam. Je nepochopiteľné, prečo štát dnes popiera dôvody, pre ktoré v roku 2008 pri tvorbe zákona č. 8/2009 o cestnej premávke obmedzil vekovú hranicu vodičov vozidiel skupiny C a CE nad rámec Smernice 2003/59/ES Európskeho parlamentu a Rady z 15. júla 2003 o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy, a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 z 15. marca 2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy. Sú len dve možnosti. Alebo ani v tej dobe žiadne rozumné dôvody pre také obmedzenie neexistovali a štát svojvoľne diskriminoval mladých ľudí od 18 do 21 rokov tým, že im upieral právo držby vodičského oprávnenia sk. C a CE, alebo v súčasnosti podlieha lobistickým tlakom niektorých podnikateľov bez ohľadu na tieto rozumné dôvody, najmä na možné následky na životoch, zdraví a majetku občanov Slovenska.

 

            Vyzývame preto na širokú celospoločenskú diskusiu na túto tému. Navrhujeme, aby médiá, najmä verejnoprávna televízia a rozhlas v rámci svojich možností umožnila konfrontáciu rôznych názorov, odborných aj laických na túto tému tak, aby bola verejnosť informovaná o možných dôsledkoch takejto zmeny a mohla sa k tejto téme vyjadriť.  UNAS je pripravený vyslať svojich zástupcov do týchto diskusií a vysvetliť svoje postoje verejnosti.

 

31.12.2018 UNAS

18.12.2018 MEMORANDUM

Ministerstvo dopravy podpísalo memoradum s autodopravcami

 

Ilustračné foto. Foto: TASR – František Iván

 

ÚAMK chce participovať na zvyšovaní bezpečnosti cestnej premávky, prevencie nehodovosti a rozširovania výchovno- vzdelávacieho pôsobenia v oblasti bezpečnosti cestnej premávky.

Bratislava 14. decembra (TASR) – Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR, Únia autodopravcov Slovenska (UNAS) a Ústredný automotoklub SR (ÚAMK) podpísali tento týždeň v Bratislave spoločné memorandum. Týka sa medzinárodnej a vnútroštátnej nákladnej automobilovej dopravy, hromadnej prepravy osôb a prevencie bezpečnosti dopravy.

"UNAS má záujem na vytvorení takých podmienok pre autodopravcov zo strany štátu, ktoré budú porovnateľné s podmienkami v ostatných štátoch V4. Ide najmä o daňové, odvodové, poplatkové a iné administratívno-technické podmienky pre podnikateľov v autodoprave na Slovensku," informoval Stanislav Skala z UNAS.

ÚAMK chce participovať na zvyšovaní bezpečnosti cestnej premávky, prevencie nehodovosti a rozširovania výchovno- vzdelávacieho pôsobenia v oblasti bezpečnosti cestnej premávky.

Ministerstvo dopravy bude v zmysle memoranda v rámci svojej činnosti spolupracovať s oboma organizáciami pri hľadaní riešení na zlepšenie cestnej infraštruktúry, bezpečnosti cestnej premávky a zlepšenie podnikateľského prostredia v autodoprave. UNAS chce sledovať vývoj na trhu v nákladnej doprave v okolitých štátoch, najmä vo V4 a navrhovať také legislatívne riešenia, ktoré nebudú zvyšovať finančnú a administratívnu záťaž slovenských autodopravcov v porovnaní s krajinami V4.

Memorandum podpísali štátna tajomníčka ministerstva dopravy Ladislava Cengelová, Stanislav Skala za UNAS a prezident ÚAMK Juraj Smrečan.
17.12.2018 myto

Návrh

 

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

 

z ................. 2018,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 497/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 35 ods. 1 zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 497/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 448/2015 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 368/2016 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 357/2017 Z. z. sa mení takto:

 1. Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 497/2013 Z. z.

SADZBY MÝTA ZA UŽÍVANIE VYMEDZENÝCH ÚSEKOV DIAĽNIC A RÝCHLOSTNÝCH CIEST

eur/km bez DPH

 

Kategória vozidla

EURO O - II

EURO III, IV

EURO V, VI a EEV

Nákladné vozidlá

3 500 kg - 12 000 kg*

0, 108

0, 098

0, 085

 

12 000 kg a viac - 2 nápravy

0, 231

0, 209

0, 181

 

12 000 kg a viac - 3 nápravy

0, 244

0, 220

0, 190

 

12 000 kg a viac - 4 nápravy

0, 253

0, 228

0, 198

 

12 000 kg a viac - 5 náprav

0, 244

0, 220

0, 190

BUS**

3 500 kg - 12 000 kg*

0, 064

0, 053

0, 032

 

12 000 kg a viac*

0, 116

0, 105

0, 064

 

* Jednotne pre akýkoľvek počet náprav.

** BUS – vozidlá umožňujúce prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča.“.

 

 1. V prílohe č. 2 prvý bod a druhý bod vrátane nadpisov znejú:

„1. SADZBY MÝTA ZA UŽÍVANIE VYMEDZENÝCH ÚSEKOV CIEST I. TRIEDY SÚBEŽNÝCH S DIAĽNICAMI A RÝCHLOSTNÝMI CESTAMI

eur/km bez DPH

 

Kategória vozidla

EURO O - II

EURO III, IV

EURO V, VI a EEV

Nákladné vozidlá

3 500 kg - 12 000 kg*

0,108

0,098

0,085

 

12 000 kg a viac - 2 nápravy

0,231

0,209

0,181

 

12 000 kg a viac - 3 nápravy

0,244

0,220

0,190

 

12 000 kg a viac - 4 nápravy

0,253

0,228

0,198

 

12 000 kg a viac - 5 náprav

0,244

0,220

0,190

BUS**

3 500 kg - 12 000 kg*

0,043

0,032

0,022

 

12 000 kg a viac*

0,085

0,074

0,043

* Jednotne pre akýkoľvek počet náprav.

** BUS – vozidlá umožňujúce prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča.

 

 

2. SADZBY MÝTA ZA UŽÍVANIE VYMEDZENÝCH ÚSEKOV CIEST I. TRIEDY, KTORÉ NIE SÚ SÚBEŽNÉ S DIAĽNICAMI A RÝCHLOSTNÝMI CESTAMI

eur/km bez DPH

 

Kategória vozidla

EURO O - II

EURO III, IV

EURO V, VI a EEV

Nákladné vozidlá

3 500 kg - 12 000 kg*

0,085

0,076

0,066

 

12 000 kg a viac - 2 nápravy

0,181

0,164

0,140

 

12 000 kg a viac - 3 nápravy

0,190

0,172

0,147

 

12 000 kg a viac - 4 nápravy

0,195

0,176

0,150

 

12 000 kg a viac - 5 náprav

0,190

0,172

0,147

BUS**

3 500 kg - 12 000 kg*

0,043

0,032

0,022

 

12 000 kg a viac*

0,085

0,074

0,043

* Jednotne pre akýkoľvek počet náprav.

** BUS – vozidlá umožňujúce prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča.“.

 

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2019.

16.12.2018 MEMORANDUM

Dňa 12.12.2018 došlo k podpísaniu memoranda  UNAS a UAMK z Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky. UNAS má záujem na vytvorenie takých podmienok pre autodopravcov zo strany štátu na Slovensku, ktoré budú porovnateľné s podmienkami v ostatných štátoch V4, a to najmä daňové, odvodové, poplatkové a iné administratívno-technické podmienky vytvorené pre podnikateľov v autodoprave na Slovensku.

UAMK má záujem na zvyšovaní bezpečnosti cestnej premávky, prevencie nehodovosti a rozširovania výchovno–vzdelávacieho pôsobenia v oblasti bezpečnosti cestnej premávky. Za súčasného rozvoja vnútroštátnej a cezhraničnej mototuristiky, nakoľko sme požiadali aj Česmad Slovakia ktorý  odmietol návrh memoranda,  bohužiaľ zo strany  Česmadu k podpisu neprišlo UNAS ma v svojom programe znižovať náklady pre dopravcov aj zo strany občanov aby sa im to  nepremietlo v konečnej cene tov aru. Dúfame, ž e do budúcnosti bude mať pochopenie aj Ministerstvo financií aby  nezaťažovalo dopravcov aj občanov  zbytočnou legislatívou a nezmyselnými daňami a nákladmi ako sú cestne dane mýtne poplatky a ďalšie,  ktoré nám vláda prichystala na ďalší rok k zvýšeniu. Veľmi malé množstvo  financií sa vracia späť do infraštruktúry na opravu ciest druhej a tretej triedy ktoré sú financovane z VUC a to nerozprávame o cestách prvej triedy a diaľniciach. UNAS navrhuje vzor Nemecka,  kde sa vracia až 70% do infraštruktúry .  Týmto by sme chceli poďakovať za podpis Ministerstvu dopravy aj štátnej tajomníčke pani Cengelovej ktorá nám to umožnila.

03.12.2018 POZVANAK

Únia Autodopravcov Slovenska si Vás dovoľuje pozvať na mimoriadne zhromaždenie ktoré sa uskutočni
 Dňa 8.decembra 2018    MOTEL Rote 66 Družby322, Lopej čast. Podbrezovej, okres Brezno   o 14,00 Hod
                .                                   
 
 PROGRAM   
 
1.OTVORENIE PRIVÍTANIE 
 2.Správa prezidenta združenia
 3.návrh a podpis memoranda 
 4.návrh vratky spotrebnej dane a prerokovanie PZP
 5. čerpanie prostriedkov
 6.Návrhy a diskusia
 7.Poďakovanie a záver                                                                                   

                                                                                                                              
 Nakoľko situácia v doprave  je vážna  z našej strany boli podané návrhy  PZP,MVSR , MDSR. MFSR, preto očak& aacute;vame zvýšenú účasť, Vaše návrhy a nápady na zlepšenie situácie pre rok 2019.
 
 
 
 Ďakujeme a ostávame vo viere, že plne pochopíte vážnosť danej situácie a uvedomíte si možnosť riešenia. S pozdravom UNAS

23.11.2018 UNAS

 

Pomoc poľnohospodárskym dopravcom vo forme vrátenia spotrebnej dane z pohoných látok je pekná vec a  poľnohospodárom určite pomôže.

Doprajeme poľnohospodárom, ale zvýhodňovanie jednej skupiny, teda poľnohospodárov, robí z nás ostatných autodopravcov ľudí druhej kategórie.

My zabezpečujeme dôležitú vnútroštátnu a medzinárodnú dopravu a sme nezastupitelní.

Navrhujeme situáciu riešiť plošným znížením spotrebnej dane z minerálnych olejov, ktorá patrí medzi najvyššie v Európskej únii.
Zníženie spotrebnej dane bolo vtedajšou vládou avizované už v roku 2010...!

Žiadame Ministra financií SR, aby začal požadovaný proces zníženia spotrebnej dane z minerálnych olejov tak, aby tento proces mal zásadný dopad na koncovú cenu pohonných látok pre spotrebiteľa - občana Slovenskej republiky.

Jedine zníženie spotrebnej dane s mechanizmom na zníženie koncovej ceny pohoných látok považujeme za spravodlivé riešenie.
14.11.2018 UNAS UMAK

                  Dňa 13.novembra 2018 sa konalo spoločné zasadnutie Predsedníctva Únie autodopravcov Slovenska (UNAS) a Prezídia Ústredného automotoklubu Slovenská republika (ÚAMK).
Prejednávali najmä otázky ďalšej spolupráce a postupu v oblasti legislatívy a zlepšovania podmienok pre činnosť autodopravcov a ostatných motoristov.

Osobitnú pozornosť venovali nepriaznivému vývoju dopravnej nehodovosti a možným východiskám.
Poukázali na vysokú cenu pohonných látok, ak dôsledok vysokej spotrebnej dane, ako aj na drastické zvyšovanie PZP. vypracovali  a predložili sme MD  navrch zákona pre nezvyšovanie mýtnych poplatkov v rámci inflácie, poslali sme sťažnosť na Protimonopolný Urad na zvyšovanie PZP .  MD ma predložiť do 30.11.2018 na podpis vypracované memorandum z dieľne  UNAS a UAMK ,poslali sme žiadosť na MF na rokovanie o  znížení cestnej dani  

Dohodli sa na:
-  zriaden&i acute; spoločnej úradovne
- účasti na oslavách 17.novembra
- spoločnom postupe práce s členskou základňou
- komunikácii problematických oblastí s ústrednými orgánmi štátnej správy

ÚNAS prijal rozhodnutie zvolať svoje Valné zhromaždenie do konca roka 2018.

11.11.2018 tlačova sprava

Tlačová sprava UNAS

 

 

Únia autodopravcov Slovenska - UNAS gratuluje svojmu spoluzakladateľovi, Jaroslavovi Polačekovi k jeho zvoleniu do významnej funkcie primátora Košíc!

Jaro, zostaň rovný, čestný  a pevný chlap, ako ťa všetci pozname,.  Sme s tebou!

Za predsednictvo a členov UNAS 
Stanislav Skala
21.10.2018 Návrch zákona

Návrh

 

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

 

z ................. 2018,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 497/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 35 ods. 1 zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 497/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 448/2015 & amp; lt; /span>Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 368/2016 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 357/2017 Z. z. sa mení takto:

1.      Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 497/2013 Z. z.

SADZBY MÝTA ZA UŽÍVANIE VYMEDZENÝCH ÚSEKOV DIAĽNIC A RÝCHLOSTNÝCH CIEST

eur/km bez DPH

 

Kategória vozidla

EURO O - II

EURO III, IV

EURO V, VI a EEV

Nákladné vozidlá

3 500 kg - 12 000 kg*

0, 108

0, 098

0, 085

 

12 000 kg a viac - 2 nápravy

0, 231

0, 209

0, 181

 

12 000 kg a viac - 3 nápravy

0, 244

0, 220

0, 190

 

12 000 kg a viac - 4 nápravy

0, 253

0, 228

0, 198

 

12 000 kg a viac - 5 náprav

0, 244

0, 220

0, 190

BUS**

3 500 kg - 12 000 kg*

0, 064

0, 053

0, 032

 

12 000 kg a viac*

0, 116

0, 105

0, 064

 

* Jednotne pre akýkoľvek počet náprav.

** BUS – vozidlá umožňujúce prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča.“.

 

2.      V prílohe č. 2 prvý bod a druhý bod vrátane nadpisov znejú:

„1. SADZBY MÝTA ZA UŽÍVANIE VYMEDZENÝCH ÚSEKOV CIEST I. TRIEDY SÚBEŽNÝCH S DIAĽNICAMI A RÝCHLOSTNÝMI CESTAMI

eur/km bez DPH

 

Kategória vozidla

EURO O - II

EURO III, IV

EURO V, VI a EEV

Nákladné vozidlá

3 500 kg - 12 000 kg*

0,108

0,098

0,085

 

12 000 kg a viac - 2 nápravy

0,231

0,209

0,181

 

12 000 kg a viac - 3 nápravy

0,244

0,220

0,190

 

12 000 kg a viac - 4 nápravy

0,253

0,228

0,198

 

12 000 kg a viac - 5 náprav

0,244

0,220

0,190

BUS**

3 500 kg - 12 000 kg*

0,043

0,032

0,022

 

12 000 kg a viac*

0,085

0,074

0,043

* Jednotne pre akýkoľvek počet náprav.

** BUS – vozidlá umožňujúce prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča.

 

 

2. SADZBY MÝTA ZA UŽÍVANIE VYMEDZENÝCH ÚSEKOV CIEST I. TRIEDY, KTORÉ NIE SÚ SÚBEŽNÉ S DIAĽNICAMI A RÝCHLOSTNÝMI CESTAMI

eur/km bez DPH

 

Kategória vozidla

EURO O - II

EURO III, IV

EURO V, VI a EEV

Nákladné vozidlá

3 500 kg - 12 000 kg*

0,085

0,076

0,066

 

12 000 kg a viac - 2 nápravy

0,181

0,164

0,140

 

12 000 kg a viac - 3 nápravy

0,190

0,172

0,147

 

12 000 kg a viac - 4 nápravy

0,195

0,176

0,150

 

12 000 kg a viac - 5 náprav

0,190

0,172

0,147

BUS**

3 500 kg - 12 000 kg*

0,043

0,032

0,022

 

12 000 kg a viac*

0,085

0,074

0,043

* Jednotne pre akýkoľvek počet náprav.

** BUS – vozidlá umožňujúce prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča.“.

 

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2019.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

 

 

I. Všeobecná časť

 

 

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 497/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh nariadenia“) je vypracovaný na základe splnomocňovacieho ustanovenia § 35 ods. 1 zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Podľa § 4 ods. 4 zákona o výbere mýta sa výška sadzieb mýta upravuje aj o harmonizovaný index spotrebiteľských cien v medziročnom porovnaní k septembru predchádzajúceho kalendárneho roka zverejňovaným Štatistickým úradom Slovenskej republiky. Výška sadzieb mýta sa upravuje každoročne, a to vždy k 1. januáru nasledujúceho kalendárneho roka a zaokrúhľuje sa na tri desatinné miesta nahor.

 

V septembri 2018 medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien podľa údajov zverejňovaných Štatistickým úradom Slovenskej republiky dosiahla hodnotu 2,7 %. 

 

V dôsledku zverejneného harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien dôjde k zvýšeniu sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest, užívanie vymedzených úsekov ciest I. triedy súbežných s diaľnicami a rýchlostnými cestami a tiež za užívanie vymedzených úsekov ciest I. triedy, ktoré nie sú súbežné s diaľnicami a rýchlostnými cestami.

           

Návrh nariadenia bude mať pozitívny a súčasne negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy a negatívny vplyv na podnikateľské prostredie. Návrh nariadenia vlády nemá žiadne sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na informatizáciu spoločnosti ani vplyvy na služby verejnej správy pre občana.

 

Návrh nariadenia je v súlade s Ústavou SR, ústavnými zákonmi SR a nálezmi Ústavného súdu SR, platným právnym poriadkom SR, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie. Návrh nariadenia vlády nie je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.

 

 

 

DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI

právneho predpisu s právom Európskej únie

 

1.      Predkladateľ právneho predpisu:

         Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

 

2.      Názov návrhu právneho predpisu:

         Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 497/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií v znení neskorších predpisov

 

3.         Problematika návrhu právneho predpisu:

a)      je upravená v práve Európskej únie

-   v primárnom práve  

 • v čl. 4 a čl. 91 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

 

- v sekundárnom práve (prijatom pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva - do 30. novembra 2009),

·        v smernici Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES zo 17. júna 1999              
o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami v platnom znení (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 4; Ú. v. ES L 187, 20. 7. 1999),

·        2009/750/ES: Rozhodnutie Komisie zo 6. októbra 2009 o definícii Európskej služby elektronického výberu mýta a jej technických prvkov [oznámené pod číslom K(2009) 7547](Ú. v. EÚ L 268, 13. 10. 2009).

 

- v sekundárnom práve (prijatom po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva - po 30. novembri 2009),

 • v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/76/EÚ z 27. septembra 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1999/62/ES o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami (Ú. v. EÚ L 269, 14. 10. 2011),

 

b)   nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.

 

4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k  Európskej únii:

a)  lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementáciu nariadenia  alebo rozhodnutia:

 • smernicu Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES zo 17. júna 1999 o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami  bola Slovenská republika povinná transponovať do 1. mája 2004,
 • smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/38/ES zo 17. mája 2006, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1999/62/ES o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami bola Slovenská republika povinná transponovať do 10. júna 2008,
 • smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/76/EÚ z 27. septembra  2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1999/62/ES o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami bola Slovenská republika povinná transponovať do 16. októbra 2013,
 • smernicu Rady 2006/103/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti dopravnej politiky bola Slovenská republika povinná transponovať do 1. januára 2007.

 

b)  lehota určená na predloženie návrhu právneho predpisu na rokovanie vlády podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov:

 • smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/76/EÚ z 27. septembra  2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1999/62/ES o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami - 15. septembra 2013.

 

c) informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o porušení podľa čl. 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie:

- bezpredmetné

 

d) informácia o právnych predpisoch, v ktorých sú preberané smernice spolu s uvedením  rozsahu tohto prebratia:

 1. Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
 2. Zákon č. 8/2009 Z. z. o  cestnej premávke v znení neskorších predpisov
 3. Zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 4. Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 5. Nariadenie vlády SR č. 344/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na tunely v cestnej sieti
 6. Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
 7. Zákon č. 639/2004 Z. z. o Národnej diaľničnej spoločnosti v znení neskorších predpisov
 8. Zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 9. Zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 10. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 497/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií v znení neskorších predpisov

 

 

5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom  Európskej únie:

 úplný

 

6.      Gestor a spolupracujúce rezorty:

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky - gestor

 

 

II. Osobitná časť

 

K čl. I

 

K  bodu 1

Upravujú sa sadzby mýta za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest. K úprave smerom nahor o 0,001 až 0,007 Eur dochádza vo všetkých sadzbách.

 

K bodu 2

Upravujú sa sadzby mýta za užívanie vymedzených úsekov ciest I. triedy súbežných s diaľnicami a rýchlostnými cestami a tiež sa upravujú sadzby mýta za užívanie vymedzených úsekov ciest I. triedy, ktoré nie sú súbežné s diaľnicami a rýchlostnými cestami. K úprave smerom nahor o 0,001 až 0,007 Eur dochádza vo všetkých sadzbách.

 

 

K čl. II

 

Ustanovuje sa účinnosť tohto nariadenia vlády 1. januára 2019. 

Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,

na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu

 

 

2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu

 

Tabuľka č. 1

Vplyvy na rozpočet verejnej správy

Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)

2018

2019

2020

2021

Príjmy verejnej správy celkom

0

 8 800 000

 9 100 000

 9 300 000

v tom: Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

 0

 8 800 000

9 100 000

9 300 000

z toho: 

 

 

 

 

- vplyv na ŠR

0

0

0

0

Rozpočtové prostriedky

0

0

0

0

EÚ zdroje

0

0

0

0

- vplyv na obce

0

0

0

0

- vplyv na vyššie územné celky

0

0

0

0

- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy

0

8 800 000

9 100 000

9 300 000

v tom: Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

0

8 800 000

9 100 000

9 300 000

Výdavky verejnej správy celkom

804 000

0

 0

 0  

v tom: Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

 804 000

0

 0

  0

z toho:

 

 

 

 

- vplyv na ŠR

0

0

0

0

Rozpočtové prostriedky

0

0

0

0

    EÚ zdroje

0

0

0

0

    spolufinancovanie

0

0

0

0

- vplyv na obce

0

0

0

0

- vplyv na vyššie územné celky

0

0

0

0

- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy

804 000

0

0

0

v tom: Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

804 000

 

 

 

Vplyv na počet zamestnancov

0

0

0

0

- vplyv na ŠR

0

0

0

0

- vplyv na obce

0

0

0

0

- vplyv na vyššie územné celky

0

0

0

0

- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy

0

0

0

0

Vplyv na mzdové výdavky

0

0

0

0

- vplyv na ŠR

0

0

0

0

- vplyv na obce

0

0

0

0

- vplyv na vyššie územné celky

0

0

0

0

- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy

0

0

0

0

Financovanie zabezpečené v rozpočte

804 000

 

   

v tom: Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

804 000

 

 

 

Iné ako rozpočtové zdroje

0

0

0

0

Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora

 0

0

0

0

 

 

 

 

2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:

 

Návrh nariadenia vlády SR predpokladá pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy v rokoch 2019 až 2021, a to z dôvodu zvýšenia príjmov z výberu mýta pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s. Tento pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy je už zohľadnený v návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019 - 2021 v rámci plánovaných príjmov Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., v príslušných rozpočtových rokoch. Návrh nariadenia vlády SR predpokladá neg atívny vplyv na rozpočet Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., v roku 2018 z dôvodu implementácie zmeny nastavenia geomodelu. Tento negatívny vplyv je už zohľadnený v rozpočte Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., v roku  2018.

 

2.2. Popis a charakteristika návrhu

 

2.2.1. Popis návrhu:

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 497/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií v znení neskorších predpisov je vypracovaný na základe splnomocňovacieho ustanovenia § 35 ods. 1 zákona č. 474/2013 Z. z. o v&y acute;bere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o výbere mýta“).

Podľa § 4 ods. 4 zákona o výbere mýta, výška sadzieb mýta sa upravuje aj o harmonizovaný index spotrebiteľských cien v medziročnom porovnaní k septembru predchádzajúceho kalendárneho roka zverejňovaným Štatistickým úradom Slovenskej republiky. Výška sadzieb mýta sa upravuje každoročne, a to vždy k 1. januáru nasledujúceho kalendárneho roka a zaokrúhľuje sa na tri desatinné miesta nahor.

 

V septembri 2018 medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien podľa údajov zverejňovaných Štatistickým úradom Slovenskej republiky dosiahla hodnotu 2,7 %.

 

 

2.2.2. Charakteristika návrhu:

 

       zmena sadzby

       zmena v nároku

       nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)

       kombinovaný návrh

  x   iné

 

 

2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:

 

Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.

Tabuľka č. 2

Objem aktivít

Odhadované objemy

r

r + 1

r + 2

r + 3

Indikátor ABC

 

 

 

 

Indikátor KLM

 

 

 

 

Indikátor XYZ

 

 

 

 

 

 

2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie

 

            Vplyv návrhu nariadenia vlády na verejné financie vychádza z predpokladaného nárastu príjmov Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., z výberu mýta v súvislosti so zvýšením výšky sadzieb mýta. Zároveň je zohľadnený aj negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy v roku 2018 z dôvodu implementácie zmeny nastavenia geomodelu.

 

14.08.2018 tlačova sprava

                        

                                                                                                                              & ;nbs p; 

V Banskej Bystrici dňa 14.8.2018…...................

 

 

Vyjadrenie Únie autodopravcov Slovenska k situácii ČESMAD   a v oblasti ochrany práv autodopravcov

 

UNAS je záujmovým združením nezávislých slovenských autodopravcov. Svoju činnosť zameranú na ochranu oprávnených záujmov autodopravcov vyvíja už od 10.12. 2010…............

Po celý čas svojej existencie sme predkladali návrhy na zlepšenie postavenia autodopravcov, ale aj bežných vodičov na Slovensku. Za ostatné dva roky sme svoje návrhy predložili Ministerstvu dopravy, regionálneho rozvoja a výstavby, Ministerstvu vnútra ale aj poslancom a poslaneckým klubom v NR SR. Aktívne sme sa zasadzovali za zníženie sankcií za omeškanie s vykonaním povinných technických a emisných kontrol vozidiel, za zmenu v oblasti nadmernej a nadrozmernej dopravy tak, aby sa znížil vplyv nepovolenej nadmernej prepravy na kvalitu našich ciest, zasadzovali sme sa za úpravu daňových a poplatkových povinností autodopravcov na Slovensku tak, aby toto zaťaženie bolo porovnateľn&ea cute; s podmienkami daňového a poplatkového zaťaženia v okolitých krajinách, najmä v Česku, Maďarskuá a v Poľsku, navrhovali sme legislatívne úpravy zákona o výbere mýta v časti používania palubných jednotiek a zníženia niektorých neprimerane vysokých sankcií za menej závažné porušenia zákona o výbere mýta. Taktiež sme navrhovali Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny, aby prejednalo s partnerskými ministerstvami v krajinách EÚ konkrétne postupy, ktoré by zjednotili a najmä zjednodušili preukazovanie výšky mzdy vysielaných pracovníkov vyplývajúcimi zo smernice č. 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb a inými nadväzujúcimi euró ;pskymi predpismi zamedzujúcimi mzdovému a sociálnemu dumpingu. Pripomienkovali sme niektoré návrhy zákonov a európskych predpisov, ktoré sa týkali autodopravy.

Naše združenie nemá žiadny profesionálny aparát, napriek tomu sa snaží vyvíjať iniciatívy smerujúce k zlepšeniu podmienok v oblasti autodopravy, ktorá je dnes jednou z najkonkurenčnejších oblastí podnikania. Opakovane sme vyzývali ostatné organizácie, aby sa pridali k niektorým našim iniciatívam. Osobitne sme navrhovali spoluprácu združeniu ČESMAD Slovakia, ktoré je najväčším a najvýznamnejším združením autodopravcov u nás. Bohužiaľ, naše ponuky na spoluprácu sa nestretli s pochopením. Dôvody boli čiastočne osobné, ale boli to najmä vn& uacu te;torné problémy v tomto združení, ktor é zabránili spoločnému postupu pri presadzovaní záujmov nielen členov UNAS, ale aj členov ČESMAD-u Slovakia a ostatných autodopravcov.

V súčasnosti naše združenie smeruje svoje aktivity k štandardizácii vzťahov a pravidiel spolupráce s Ministerstvom dopravy, výstavy a regionálneho rozvoja SR. Predložili sme návrh Memoranda, ktoré je momentálne na MDVSR v pripomienkovom konaní. Po jeho podpise sa vytvorí rámec užšej spolupráce pri riešení preblematiky konkurencieschopnosti slovenských podnikateľov v autodoprave. Toto Memorandum nie je určené len pre UNAS. Je koncipované pre široký okruh fyzických aj právnických osôb podnikajúcich v rôznych segmentoch autodopravy. Bolo by dobré, ak by sa do jeho prípravy a nesk& amp; ocirc;r aj aplikácie zapojilo čo najviac tý chto subjektov tak, aby sa vytvorila platforma reprezentujúca rozhodujúcu časť autodopravcov, ktorá by vedela tlmočiť stanoviská svojich členov a vo vzájomnej spolupráci pripomienkovala predpisy, majúce vplyv na prácu autodopravcov.

 

 

                                                                                              Predstavenstvo UNAS-

09.07.2018 zápisnica

Záznam z pracovného stretnutia so zástupcami UNAS a ÚAMK dňa 25. 5. 2018

 

Zúčastnení:

 

 • Mgr. Ladislava Cengelová, štátna tajomníčka (ŠT)
 • Peter Varga, MBA, MSc., generálny riaditeľ sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií (GR)
 • Mgr. Tomáš Pšenka, vedúci oddelenia cestného hospodárstva
 • Ľubomír Hadvičák, UNAS
 • Stanislav Skála, UNAS
 • Lucia Majerská, ÚAMK

 

Priebeh pracovného stretnutia:

 • ŠT privítala všetkých zúčastnených, v rámci pracovného stretnutia sa viedla diskusia k bodom, ktoré adresoval UNAS a ÚAMK otvoreným listom predsedovi vlády SR;
 • boli prezentované pozitívne kroky, ktoré sa urobili v prospech autodopravcov, postoj Slovenska k návrhom EK v rámci tzv. 1. cestného balíka;
 • ŠT informovala o svojom liste p. Meager, štátnej tajomníčke MF SR, s požiadavkou na stretnutie vo veci daňového zaťaženia autodopravcov (cestná daň, spotrebná daň, daň z neživotného poistenia);
 • UNAS by chcel pre autodopravcov podmienky ako majú v krajinách V4 (cestná daň, mýto, PZP atď.);
 • prebehla diskusia k oblasti PZP, UNAS uvádza nárast výšky poistiek, zaslal podnet na PMÚ vo veci kartelu komerčných poisťovní, ŠT prisľúbila zistiť aké sú kontrolné nástroje v tejto oblasti, dohľad by mal byť vykonávaný zo strany NBS;
 • p. Varga (GR) uviedol, že problematiku PZP budeme tlmočiť na MF SR;
 • UNAS by uvítal pomoc a podporu MDV SR pri komunikácií s MF SR;
 • UNAS otvoril otázku povolenia predbiehania nákladných vozidiel, táto otázka je v gescii PZ SR MV SR, ktoré pripravuje novelu zákona č. 8/2009 Z. z., UNAS považuje povolenie v časovom rozsahu 22:00 – 04:00 za nedostatočné;
 • UNAS opätovne otvoril otázku zmluvnej pokuty SkyTollu, a. s. za nevrátenie palubnej jednotky (OBU), GR uviedol, že OBU sa zablokuje po pol roku inaktivity, stačí jeden kontakt s prevádzkoteľom systému (kontaktné miesto, email, zákaznícka linka); bolo navrhnuté, či by UNAS akceptoval zvýšenie zálohy za OBU, keďže zmluvná pokuta je upravená VOP, nie je riešenie v rukách ministerstva;
 • UNAS namieta vysokú pokutu za porušenie zákazu vjazdu vozidiel nad 12 ton podľa zákona č. 8/2009 Z. z. v gescii MV SR;
 • UNAS by rád podpísal s MDV SR memorandum o spolupráci, ŠT sa spýtala, či to považujú za tak zásadné, keďže komunikácia prebieha, pri zmene legislatívy sú návrhy dopravcom zasielané v rámci povinných konzultácií v PPK, majú možnosť sa vyjadriť v MPK;
 • v rámci návrhov európskej legislatívy sú tieto zo strany MV SR pripomienkované s ohľadom na dopady na slovenských dopravcov;
 • p. Hadvičák uviedol, že niektoré veci v prospech dopravcov vo vzťahu k MDV SR sa podarilo upraviť, treba však riešiť záležitosti v gescii MF SR;

 

Prijaté závery:

 • MDV SR je otvorené komunikácii so zástupcami autodopravcov;
 • ŠT zváži podpis memoranda o spolupráci;
 • ŠT bude komunikovať so ŠT MF SR otázku daní;
 • MF SR bude oslovené vo veci povinného zmluvného poistenia;
 • MV SR bude oslovené vo veci znižovania veku vodičov NV;
 • MDV SR bude rokovať s MV SR vo veci pokuty za porušenie zákazu vjazdu vozidiel nad 12 ton;

 

Zapísal: Mgr. Tomáš Pšenka

 

Schválil: Mgr. Ladislava Cengelová, štátna tajomníčka, Peter Varga, MBA, MSc.

26.06.2018 pripomienka zákonu
 

Dobrý deň,

 

zasielame Vám informáciu o začatom medzirezortnom pripomienkovom konaní k zákonu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňaj

 ú niektoré zákony.

Ak Vám už bol doručený tento materiál, prosíme Vás, aby ste si stiahli súbory ešte raz, vzhľadom na to, že bola vykonaná aktualizácia tejto stránky.

 

Materiál je možné stiahnuť na stránke pod odkazom:

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2018-311

 

Vaše pripomienky k návrhu zákona si môžete uplatniť v rámci medzirezortného pripomienkového konania do 16.7.2018.

 

Ďakujeme!

 

S pozdravom

 

 cid:image002.png@01D264E8.880F73B0

*****************

04.06.2018 MEMORANDUM
 
  Prinášame Vám novinky z Autodopravy NOVINKY UNAS
 

Memorandum

Únie autodopravcov Slovenska a Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

 

Preambula

 

            Účastníci dnešného stretnutia – zástupcovia Únie autodopravcov Slovenska ako profesijného združenia a zástupcovia Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, vedomí si úlohy a významu nákladnej prepravy pre rozvoj ekonomiky Slovenskej republiky a pre udržanie jej postavenia v rámci spoločného trhu v EÚ, ako aj sociálneho rozmeru fungovania národných autodopravcov, zastávajúc odmietanie akejkoľvek diskriminácie hospodárskych subjektov na trhu, uvedomujúc si nerovnováhy spôsobené rozdielnymi právnymi predpismi v členských krajinách EÚ, prijali toto spoločné memorandum.

 

Článok I

 

Signatári tohto Memoranda  vyhlasujú, že sú si vedomí obmedzení vyplývajúcich zo svojho  mandátu a kompetencií. Za týmto účelom sú pripravení rokovať o dielčích otázkach na požiadanie ktorejkoľvek zo strán.

 

Článok II

 

Spolupráca signatárov sa vzťahuje na oblasť medzinárodnej nákladnej automobilovej dopravy, kabotáže, vnútornej nákladnej dopravy a hromadnej cestnej prepravy osôb.

Signatári tohto memoranda vyhlasujú, že budú podporovať aktivity tretích osôb v danej oblasti vrátane ich účasti na tomto memorande.

 

Článok III

 

Únia autodopravcov Slovenska má záujem na vytvorení takých podmienok zo strany orgánov verejnej moci na Slovensku pre autodopravcov, aby tieto boli porovnateľné s podmienkami v štátoch V4. Jedná sa o daňové, odvodové, poplatkové a iné administratívno technické podmienky vytvorené pre podnikateľov v autodoprave na Slovensku.

 

Článok IV

 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky má záujem na korektnej spolupráci so združeniami autodopravcov, pričom akceptuje ich oprávnené požiadavky na zmenu legislatívneho rámca upravujúceho rôzne aspekty podnikania v tomto obore.

 

Článok V

 

Signatári memoranda si budú vzájomne predkladať námety na rokovania a podnety na zmenu legislatívy, a za účelom ich prejednania si dohodnú spoločné stretnutia, pričom môžu podľa potreby prizvať na tieto stretnutia aj tretie osoby. Pred spoločným stretnutím zašle oslovená strana svoje písomné stanovisko strane, ktorá podnet zaslala a ostatným osobám, ktoré budú na stretnutie prizvané.

 

Článok VI

 

Únia autodopravcov Slovenska sa zaväzuje poskytnúť výstupy zo svojej činnosti podľa tohto memoranda tretím osobám, najmä iným profesijným a záujmovým združeniam autodopravcov a vodičských združení. Zaväzuje sa predkladať aj návrhy tretích osôb na rokovanie, ktoré budú v súlade s cieľmi a ustanoveniami tohto memoranda, ak o to tretia osoba požiada.

 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky bude v rámci svojej činnosti podporovať všetkých národných autodopravcov, najmä bude podporovať legislatívne, administratívne prípadne aj finančne záujmové združenia, ktoré ponúknu riešenia na zlepšenie cestnej infraštruktúry, bezpečnosti cestnej premávky a zlepšenie podnikateľského prostredia v autodoprave. Zároveň bude v spolupráci s Úniou autodopravcov Slovenska a inými záujmovými združeniami sledovať vývoj na trhu v nákladnej preprave v okolitých štátoch, najmä štátoch V4, a v rámci legislatívneho procesu bude presadzovať také riešenia, ktoré nebudú zvyšovať finančnú a administratívnu záťaž slovenských autodopravcov v porovnaní s ich konkurentami v krajinách V4. 

 

 

V Bratislave dňa:

 

 česmad nema zaujem o navrch memoranda  z dielne UNAS aby sme mali také naklady ako ma v4 

 

---------------------------------------                                               -----------------------------------------------

za Úniu autodopravcov Slovenska                                           za Ministerstvo dopravy a výstavby SR

04.06.2018 Návrch zákona

Zmena zákona o povinnom zmluvnom poistení

 

 

Navrhujeme zmeniť §8 zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o PZP) za účelom obmedzenia svojvoľnej, jednostrannej a neočakávanej zmeny výšky poistného zo strany poisťovní.

 

Pretože systém povinného zmluvného poistenia je regulovaný štátom, je nanútený štátom ako spotrebiteľom, tak aj poskytovateľom poistenia, je dôležité, aby reguloval aj výšku poistného a zabezpečoval spravodlivé určovanie jeho výšky. Doterajšie znenie  § 8 ods. 1 neposkytuje zúčastneným osobám účinný nástroj na verejnú kontrolu určovania výšky poistného.

 

Navrhujeme preto, aby sa za § 8 doplnil § 8a nasledovného znenia:

 

(1) Výška poistného podľa § 8 ods. 1 je určovaná nariadením vlády vždy na nasledujúci kalendárny rok, a to jednotne pre viac poskytovateľov poistenia, alebo individuálne pre každého jednotlivého poskytovateľa poistného.

 

(2) O úprave sumy poistného podľa § 8 ods. 1 na obdobie nasledujúceho kalendárneho roka rokujú zástupcovia poisťovateľov, zástupcovia poistencov a zástupca NBS najneskôr od 1. októbra.

           

(3) Ak sa zástupcovia poisťovateľov, zástupcovia poistencov  a zástupca NBS dohodnú na úprave sumy poistného do 15. novembra, dohodu o výške poistného pre jednotlivé druhy vozidiel predložia Ministerstvu financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). Ministerstvo predloží návrh nariadenia vlády, ktorým sa navrhne ustanoviť výšku poistného pre jednotlivé druhy vozidiel vo výške dohodnutej zástupcami poisťovateľov a zástupcami poistencov  na rokovanie vlády do 30. novembra.

           

(4) Ak zástupcovia poisťovateľov, zástupcovia poistencov  a zástupca NBS nepredložia dohodu o výške poistného pre jednotlivé druhy vozidiel ministerstvu do 15. novembra, najneskôr do 30. novembra predložia ministerstvu svoje návrhy a pripomienky na úpravu výšky poistného pre jednotlivé druhy vozidiel. Ministerstvo po preskúmaní predložených návrhov a pripomienok  predloží na rokovanie vlády návrh nariadenia vlády, ktorým sa ustanovuje výška poistného pre jednotlivé druhy vozidiel určená podľa § 8, do 15. decembra.

11.05.2018 POZVANAK

Únia Autodopravcov Slovenska  UNAS a UMAK zvoláva svojich členov aj nečlenov sympatizantov na dňa 20.5. 2018  o 13.00hod. na stretnutie, ktoré sa uskutoční v MOTEL Rote 66 Družby 322, Lopej časť Podbrezovej, okres Brezno. Situácia v doprave je vážna 
predsedníctvo Vás žiada k ďalšiemu stretnutiu k príprave štrajku a koordinácie. Dúfame,  že z Vašej strany  sa zúčastnite aby sme mohli bojovať spoločne za lepšie podmienky ako sú cestne dane, PZP, pokuty a náklady ako ma V4.  Nenechajme sa stále okrádať týmito skorunpovaními politikmi a postavme sa im na odpor za lepšie podmienky ako to urobili ostané spoločnosti.   Dúfame, že pochopíte vážnosť situácie a uvedomíte si možnosť riešenia a zúčastníte sa.

03.05.2018 tlačova sprava

Dnešné rokovanie UNAS a ÚAMK SR prijalo nasledovné závery: 

- podporiť morálne poľnohospodárov s dobrovoľnou úcasťou členov UNAS

- v prípade nesplnenia požiadavky rokovať s predsedom vlády, pripraviť vlastnú nátlakovu akciu

- vychodiská a podmienky pre prácu autodopravcov požadovať ako vo V4
Copyright © 2014 UNAS - Únia Autodopravcov Slovenska
Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 42111188, DIČ: 2023054682