Novinky

08.03.2018 UNAS UMAK


Únia autodopravcov Slovenska, Ústredný automotoklub Slovenská republika a
Únia taxikárov z Bratislavy, vyzývajú svojich členov, priaznivcov a
sympatizantov, aby zachovali dôstojnosť a zákonné riešenie aktuálne
vzniknutej spoločenskej situácie.
Našim cieľom je zachovanie zákonného poriadku a vytváranie dôstojných
podmienok pre našu prácu a budeme sa dožadovať občanských práv všetkých motoristov deklarovanych v liste 30.11.2018 premierovi Robertovi Ficovi.
Sme pripravení podporiť  zákonné kroky občianskej verejnosti k progresu, dosiahmutie a splnenia naších požiadaviek so
zachovaniu ústavnosti v Slovenskej republike aj nasadením našej
automobilovej techniky.

07.01.2018 POZVANAK

 Únia Autodopravcov Slovenska si Vás dovoľuje pozvať na plenárne zhromaždenie 
 Dátum 27.januara 2018    MOTEL Rote 66 Družby322, Lopej čast. Podbrezovej, okres Brezno   o 13,00 Hod
                .                                           
 
 PROGRAM   
 
1.OTVORENIE PRIVÍTANIE 
 2.Správa prezidenta združenia
 3.Správa o činnosti predsedníctva združenia 
 4.Správa o činnosti hospodárenia
 5. Voľba do predsedníctva 
 6.Návrhy a diskusia
 7.Poďakovanie a záver                                                                                                                                                                                                                          
 Nakoľko situácia v doprave  je vážna  z našej strany boli podané žaloby na PZP,MVSR , MDSR. , preto očakávame zvýšenú účasť, vaše návrhy a nápady na zlepšenie situácie pre rok 2018.
 
  Apelujeme na Vašu osobnú uvedomelosť a zodpovednosť. Budeme radi, ak nám potvrdíte svoju účasť alebo neúčasť s prípadným odôvodnením na email uniadopravcov@uniadopravcov.sk.
 
 Ďakujeme a ostávame vo viere, že plne pochopíte vážnosť danej situácie a uvedomíte si možnosť riešenia. S pozdravom

30.11.2017 kartel
UNAS
v zmysle dnesnej dohody Vam posielam nizsie text emailu spolu s 
prilusnymi prílohami- dokumentmi, ktory prosim rozposlat Vasim clenom.
dakujem

Michal Tupy

---Dobry den prajem,

dovolujem si Vas touto cestou oslovit a predstavit Vam nasu ponuku, 
nakolko som presvedceny, ze by mohla byt pre Vas zaujimava.

Nasa skupina VIGILANTIBUS IURA zdruzuje odbornikov, ktori sa  
specializuju na oblast vycislovania a vymahania skody, ktora vznikla v 
suvislosti s porusenim komunitarneho sutazneho prava. Mame bohate 
skusenosti v tejto oblasti na Slovensku.

Konkretne v tomto pripade, ktory Vam davam do pozornosti, plati, ze v 
dosledku dlhotrvajuceho kartelu vyrobcov nakladnych vozidiel odhaleného  
a sankcionovaneho zo strany Europskej komisie, je vysoko  pravdepodobne, 
ze Vam ako prevadzkovatelovi nakladneho vozidla vznikla nemala skoda. 
Tato skoda spociva vo forme predrazeneho obstarania vozidla. Presna 
vyska skody je samozrejme individualna a je vysledkom vysoko odbornej 
pravnej a ekonomickej analyzy z nasej strany. Podla prvych, hrubych 
odhadov vyska Vasho naroku v spojeni s plynutim sankcneho uroku od 
datumu obstarania vozidla, moze dosiahnut nemalu hodnotu, t.j. vysku 
skody, ktoru utrpela Vasa spolocnost a ktora je narokovatelna voci 
kartelistom.

Aktualne sme vo faze pripravy prveho kola hromadnej zaloby, medzi inými 
aj s klientmi, ktori posobia v sektore dopravy, pripadne stavebnictva, 
obdobne ako Vasa spolocnost, preto mame zato, ze v pripade Vasho 
pripojenia sa  by bolo mozne dosiahnut zaujimavy synergicky efekt. Pre 
Vas to predstavuje nulovy naklad a riziko, nakolko vsetky naklady a 
poplatky spojene s pripravou procesu, najme s vycislenim skody a s 
naslednym sudnym a mimosudnym vymahanim hradime vylucne sami, teda bez 
Vasej spoluucasti.
Nasa odmena bude vylucne podielova, cize v pripade uspesneho vymozenia 
by bol nas podiel na vymozenej sume vo vyske 30% a 70% je podiel Vasej 
spolocnosti. V nasej casti (30%) su uz zahrnute vsetky naklady a 
poplatky, ktore budeme znasat.
V pripade neuspechu by ste neplatili ziadnu sumu, k comu sa zmluvne 
zaviazeme.

V pripade, ze Vas tato ponuka zaujala dalsie informacie najdete na 
informacnom webe   www.kamionovykartel.sk
Pre dalsiu komunikaciu a otazky pouzivajte vylucne nasledovne emailove 
adresy:
michal.tupy@vigilantibus-iura.eu
peter.svitok@vigilantibus-iura.eu
sabik@slcpartners.sk

V prilohe pripajam vzorovu zmluvu o postupeni pohladavky a xls subor, 
ktory sluzi pre ucel vycislenia Vasho naroku.

DOLEZITE: UZAVIERKA PRIJIMANIA PODKLADOV JE  PIATOK 22.12.2017 !


Dakujem a tesime sa na spolupracu,

Mgr. Michal Tupy

VIGILANTIBUS IURA Group
tel: 0905 322461

www.vigilantibus-iura.eu

-- 
S pozdravom/ With regards,

Michal Tupy
VIGILANTIBUS IURA Group

www.vigilantibus-iura.eu

-- 
S pozdravom/ With regards,

Michal Tupy
VIGILANTIBUS IURA Group

www.vigilantibus-iura.eu
 
18.11.2017 žaloba

 

 

 

                                                                       Protimonopolný úrad Slovenskej republiky

                                                                       Drieňová 24

                                                                       826 03 Bratislava

 

 

 

V Banskej Bystrici dňa …14.11.2017...................

 

 

Oznámenie Únie autodopravcov Slovenska (UNAS) o možnom nedovolenom obmedzovaní hospodárskej súťaže zo strany niektorých poisťovní

 

 

Členovia občianskeho združenia UNAS hromadne poukazujú na skokové zvyšovanie cien poistného za povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel zo strany niektorých poisťovní.

 

Poisťovne Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, KOOPERATIVA a.s., Vienna Insurance Group, Štefanovičova  4 Bratislava  816 23 a KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova  17, Bratislava  811 05 od roku 2016 zvýšili poistné za povinné zmluvné poistenie ťahačov zo sumy 500,- € na 1400,- € v roku 2017 a na rok 2018 oznámili výšku poistného na 1980,- €. Za dva roky tak ide o takmer 300%-né zvýšenie vyberaného základného poistného.

 

Jednotliví dopravcovia sa nedokážu dostať k relevantným informáciám a dôvodom takéhoto rapídneho zvýšenia povinných platieb za zákonné poistenie motorových vozidiel.

 

UNAS konštatuje, že takéto konanie poisťovní je schopné privodiť zhoršenie hospodárenia podstatnej časti autodopravcov na trhu vzhľadom na vysokú konkurenčnosť podnikateľského prostredia na tomto trhu a z toho vyplývajúcu nízku pružnosť cien za prepravu. V tejto súvislosti poukazujeme na majetkové a personálne prepojenie poisťovní KOPERATIVA a KOMUNÁLNA poisťovňa (obe sú členmi Vienna Insurance Group a obe majú od 30.6.2017  za predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa Ing.  Vladimíra  Bakeša). Z uvedeného dôvodu existuje podozrenie z účelového spoločného konania.

 

Podľa § 14 ods. 1 zákona č. 136/2001 Z.z. Zákon o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len ZOHS) je Úrad ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky na ochranu a podporu súťaže.

Podľa § 22 ods. 1 písm. b) ZOHS Úrad vykonáva prešetrovanie na účel zistenia, či je dôvod na začatie konania podľa tohto zákona.

Podľa § 25 ods. 1 a ods. 2 sa konanie začína z vlastného podnetu úradu alebo na návrh účastníka konania. Vo veci dohody obmedzujúcej súťaž, vo veci zneužívania dominantného postavenia a vo veci iných foriem nedovoleného obmedzovania súťaže sa začína konanie vždy z vlastného podnetu úradu. Úrad môže začať konanie z vlastného podnetu aj na základe písomného oznámenia fyzickej osoby alebo právnickej osoby. Ak o to fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá podala písomné oznámenie, požiada, úrad ju písomne upovedomí o ďalšom postupe v danej veci v lehote dvoch mesiacov odo dňa doručenia tejto žiadosti.

Podľa § 27 ods. 1 ZOHS sa treťou stranou na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nie je účastníkom konania, najmä spotrebiteľ, dodávateľ, odberateľ a konkurent účastníka konania.

Podľa § 27 ods. 3 ZOHS ak tretie strany písomne požiadajú o vyjadrenie sa k predmetu konania a preukážu záujem na veci, úrad ich bude o predmete konania informovať v primeranom rozsahu a určí im lehotu, v ktorej môžu vyjadriť svoje stanovisko.

 

            Z vyššie uvedených dôvodov navrhujeme, aby Protimonopolný úrad ako orgán zákonom určený preveril dôvodnosť a oprávnenosť postupu spomínaných troch poisťovní z hľadiska ochrany hospodárskej súťaže, a v prípade, ak zaháji z vlastného podnetu konanie v uvedenej veci, aby naše občianske združenie upovedomil o ďalšom postupe v danej veci v zákonom stanovenej lehote. Taktiež žiadame, aby sme ako tretia strana (združenie obhajujúce záujmy autodopravcov na Slovensku) boli informovaní o predmete prípadného konania tak, aby sme mohli k veci vypracovať svoje stanovisko.

 

            V prípade, ak toto podanie bude potrebné doplniť, resp. ak bude potrebné predložiť Úradu doklady, sme pripravení osloviť našich členov a Vami požadované podklady Vám v primeranej lehote zaslať.

 

S pozdravom

 

                                                                                                          -------------------------------

                                                                                                                      za UNAS

 

 

 

 

 

 

 

16.08.2017 Spravovani pohľadávok

Dobrý deň,

 

 dovoľte mi na úvod stručne predstaviť našu spoločnosť - s čím sa zaoberáme a aké služby Vám môžeme ponúknuť.

            Firma Cash Global Slovakia  s. r. o. sa zaoberá mimosúdnym vymáhaním vnútroštátnych a zahraničných pohľadávok. Na slovenskom trhu pôsobíme už 10 rokov.

 

Naša spoločnosť sa zameriava  hlavne na profesionalitu, diskrétnosť a rýchlosť.

 

Poskytujeme nasledujúce služby:

-   bezplatné a nezáväzné preverenie dlžníkov/klientov  pomocou našej aktuálnej internej databázy rozširujúcej sa od r.2005.

-   vymáhame pohľadávok od dlžníkov na území SR ako aj v zahraničí /províziu platíte až po vymožení pohľadávky/

-   poskytujeme možnosť zapožičania loga našej firmy – formou pečiatky

 

Všetky starosti a problémy s vymáhaním pohľadávok nechajte na našich profesionálne vyškolených kolegov.

 

V prípade ak Vás naša ponuka zaujala, budem od Vás potrebovať nasledujúce podklady:

-  názov  a adresa  spoločnosti dlžníka

-  IČO, IČ DPH

-  faktúra /dodací list, zmluva, objednávka/

-  iné súvisiace podklady

 

 

V prípade záujmu  sa môžeme dohodnúť na osobnom stretnutí.

 

V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností ma prosím kontaktujte.

 

S pozdravom

 

 

Eva Řádová

Spravovanie pohľadávok

Cash Global Slovakia, s.r.o.

Mobil: +421 911 319 305

E-mail: sk@cash-global.com

Web: www.cash-global.com

07.07.2017 mýto


posielam Vám reakcie členov jednotlivých parlamentných strán  
týkajúcich sa mýta:


http://www.hlavnespravy.sk/unas-navrhuje-uzakonit-aby-sa-znacna-cast-z-myta-vratila-infrastruktury-pozname-stanovisko-parlamentnych-stran/1059248

06.06.2017 Hlané správy

http://www.hlavnespravy.sk/pretazene-kamiony-ministerstvo-dopravy-navrhne-vlastne-riesenie/1028560

01.06.2017 Návrch zákona

 

                                                                                  Ministerstvo dopravy, výstavby a 

                                                                                  regionálneho rozvoja

                                                                                  Slovenskej republiky

                                                                                  k rukám ministra

                                                                                  Námestie slobody č. 6

                                                                                  P.O.BOX 100

                                                                                  810 05 Bratislava

 

 

 

V Banskej Bystrici dňa …...................

 

 

Návrh Únie autodopravcov Slovenska na riešenie problematiky nelegálnych nadmerných prepráv

 

            V súvislosti s pretrvávajúcim problémom nadmerných prepráv, ktoré výrazným spôsobom vplývajú na kvalitu najmä regionálnych ciest, predkladáme Vám nasledovnú analýzu súčasne platnej legislatívy vrátane návrhu na jej zmenu a doplnenie. Materiál sa len okrajovo dotýka aj nadrozmerných prepráv vzhľadom na to, že pri nadrozmerných prepravách nedochádza k trvalému poškodeniu ciest.

 

            V súčasnosti túto problematiku rieši priamo zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 6a písm. g), podľa ktorého je držiteľ vozidla povinný zabezpečiť, aby pri prevádzkovaní motorového vozidla boli dodržiavané pravidlá cestnej premávky podľa tohto zákona, ktoré ustanovujú najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť vozidla, najväčšiu prípustnú hmotnosť jazdnej súpravy, najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť prípojného vozidla alebo najväčšiu prípustnú hmotnosť pripadajúcu na nápravu vozidla podľa § 51.

            Následne v § 51 ods. 1 stanovuje, že pri preprave nákladu sa nesmie prekročiť najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla, najväčšia prípustná hmotnosť jazdnej súpravy, najväčšia prípustná celková hmotnosť prípojného vozidla ani najväčšia prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravy vozidla.

            Zákon č. 725/2004 Z.z. o o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 21 ods. 2 písm. m) stanovuje, že prevádzkovateľ vozidla nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, ktoré svojimi rozmermi a hmotnosťami prekračuje najväčšie prípustné rozmery a najväčšie prípustné hmotnosti ustanovené nariadením vlády bez povolenia na zvláštne užívanie pozemných komunikácií. V ods. 6 tohto paragrafu potom odkazuje na právnu normu, ktorá stanovuje  najväčšie prípustné rozmery a najväčšie prípustné hmotnosti.

            Nariadenie vlády SR č. 349/2009 Z.z. o najväčších prípustných rozmeroch vozidiel a jazdných súprav, najväčších prípustných hmotnostiach vozidiel a jazdných súprav, ďalších technických požiadavkách na vozidlá a jazdné súpravy v súvislosti s hmotnosťami a rozmermi a o označovaní vozidiel a jazdných súprav potom v Prílohe č. 1 ustanovuje podrobne najväčšie prípustné rozmery a najväčšie prípustné hmotnosti. Nariadenie tiež stanovuje 3%-nú toleranciu, ak je vozidlo nadmerne znečistené snehom, blatom a vodou.

 

            Pre prípad porušenia zákonom stanovených povinností je v legislatíve SR niekoľko noriem, ktoré postihujú tých, ktorí vedome, resp. z nedbanlivosti tieto povinnosti porušili, resp. ktorí za porušenie povinností objektívne zodpovedajú.

 

            Podľa § 137 ods. 2 písm. e) zákona č. 8/2009 Z.z. je použitie vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla, najväčšia prípustná hmotnosť jazdnej súpravy, najväčšia prípustná celková hmotnosť prípojného vozidla alebo najväčšia prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravy vozidla je prekročená, považované za porušenie pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom.

            Podľa § 138 ods. 1 písm. b) zákona č. 8/2009 Z.z. orgán Policajného zboru uloží pokutu do 3 500 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá bez vedomia vodiča vozidla alebo jeho prevádzkovateľa pri nakladaní tovaru prekročí najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť vozidla, najväčšiu prípustnú hmotnosť jazdnej súpravy, najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť prípojného vozidla alebo najväčšiu prípustnú hmotnosť pripadajúcu na nápravy vozidla. Táto sankcia je teda určená výlučne odosielateľom.

            V § 139a ods. 9 zákona č. 8/2009 Z.z. sú potom určené sadzby pokút za prekročenie max. povolenej hmotnosti vozidla, ktoré sú ukladané držiteľovi vozidla, pričom pokuty sú ukladané v rozmedzí od 99,- € za prekročenie maximálnej hmotnosti do 10% po 798,- € za prekročenie max. hmotnosti o viac ako 35%.

            Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch potom ustanovuje priestupok podľa § 22 ods. 1 písm. i), za ktorý je možné vodičovi uložiť pokutu podľa § 22 písm. c) od 150 – 800 € a zákaz činnosti do 3 rokov.

            Ďalšou zo sankcií je aj vyradenie vozidla prekračujúce najväčšie prípustné hmotnosti z premávky na pozemných komunikáciách podľa § 24 ods. 1 písm. a) zákona č. 725/2004 Z.z., ktorá postihuje prevádzkovateľov, resp. držiteľov vozidiel tým, že až do odstránenia závady (= vyloženia zodpovedajúcej časti nákladu spôsobujúcej nadmernosť alebo nadrozmernosť) nemôžu vozidlo používať akýmkoľvek spôsobom.

            Držiteľ  je okrem vyššie uvedených sankcií následne povinný zaplatiť tzv. správny poplatok podľa položky č. 80 Prílohy č. 1 zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch vo výške trojnásobku správneho poplatku podľa sadzobnka, ktorý by zaplatil pri podaní žiadosti o povolenie o nedmernú prepravu.

 

            Podľa platnej legislatívy je teda postihovaný vodič, ktorý je pristihnutý pri nepovolenej nadmernej preprave, pokiaľ nepreukáže, že o tom, že ide o nadmernú prepravu nevedel a ani sa nemal ako o nej dozvedieť (ide o výnimočné prípady podvodného konania odosielateľa, ktorý ho uvedie do omylu tým, že mu v dokladoch o náklade uvedie nesprávne údaje o hmotnosti nákladu).

 

            Podľa vyššieuvedených zákonných ustanovení je postihovaný aj držiteľ, resp. prevádzkovateľ vozidla, ktorým je v zásade vždy jedna a tá istá osoba a to pokutou, povinnosťou zaplatiť trojnásobok výšky správneho poplatku  a dočasným vyradením vozidla z cestnej premávky.

 

            Odosielateľ je sankcionovaný výnimočne a len vtedy, ak sa preukáže, že podvodným spôsobom (bez vedomia vodiča alebo prevádzkovateľa) naložili na vozidlo tovar o vyššej hmotnosti, ako je prípustné. Pretože vodič je vždy povinný si skontrolovať náklad (vrátane hmotnosti a jeho naloženia na ložnú plochu) a prevádzkovateľ ako podnikateľ koná vždy s odbornou starostlivosťou, jedná sa len o prípady, kedy je tovar opatrený chybným vážnym lístkom, resp. nesprávnym údajom o hmotnosti.

 

            V praxi sa len ojedinele vyskytujú prípady podvodného nakladania tovaru odosielateľom. Navyše aj v takom prípade je vždy pred orgánmi štátnej moci zodpovedný držiteľ (prevádzkovateľ) vozidla, ktorý je povinný zaplatiť sankcie a poplatky bez ohľadu na mieru zavinenia (objektívna zodpovednosť). Pri vodičovi je pri ukladaní sankcie podmienkou úmyselné zavinenie, resp. zavinenie z nedbanlivosti (teda všetky prípady okrem podvodu zo strany odosielateľa).

 

            Z podstaty veci vyplýva, že jediným subjektom pri zabezpečovaní prepravy tovarov, ktorý môže mať záujem na čo najväčšom množstve prepraveného tovaru na jednom vozidle je odosielateľ, ktorý tak šetrí náklady na prepravu. Vodič ako zamestnanec držiteľa vozidla má k preprave, najmä množstvu tovaru vzťah indiferentný, prípadne negatívny pri nadmernej preprave, pretože prípadné problémy s kontrolnými orgánmi pri zistení porušenia predpisov v prvom rade znáša sám. Držiteľ vozidla taktiež nemá primárny záujem na vykonávaní nadmerných prepráv, minimálne z dôvodov hrozby vysokých sankcií mnohonásobne prevyšujúcich profit z nadmernej prepravy, ale aj z dôvodu rýchlejšej amortizácie vozidla.

            Vzhľadom na vysokú konkurenciu v doprave však niektorí odosielatelia zneužívajú svoje postavenie a prednostne si objednávajú dopravu u tých dopravcov, ktorí sú z rôznych dôvodov (často existenčných) ochotní podstupovať riziko postihu. Týmto sú prepravcovia, ktorí chcú dodržiavať predpisy vytláčaní z trhu. Naopak, prepravcovia, ktorí pristúpili na podmienky odosielateľa a vykonávajú pravidelne nadmernú prepravu, sú stimulovaní finančne, aby si zabezpečili beztrestnosť, čím sa zvyšuje riziko korupcie u kontrolných orgánov.

 

            Zavedením zodpovednosti odosielateľov za každú nadmernú prepravu vykonanú bez povolenia by sa tieto nekalé praktiky v sektore dopravy mohli odstrániť.

 

            Z uvedeného dôvodu navrhujeme, aby bola prijatá legislatívna zmena § 138 ods. 1 písm. b) zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovne:

„ b) odošle tovar na prepravu, pričom prekročí najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť vozidla, najväčšiu prípustnú hmotnosť jazdnej súpravy, najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť prípojného vozidla alebo najväčšiu prípustnú hmotnosť pripadajúcu na nápravy vozidla.“

 

 

 

 

                                                                                                          -------------------------------

                                                                                                                                 za 

21.03.2017 Slobodný Vysielač

Záznam z relácie Slobodný Vysielač  Slovensko ohľadom Problémov autodopravcov. Účasť Skala Stanislav, Gunár Eugen. Moderuje Martin Bavolár https://soundcloud.com/slobodnyvysielac/konspiracny-byt-30-2017-03-02-kto-sa-boji-nazoru-verejnosti

19.03.2017 Novela zákona na STK

 

                                                                                  Ministerstvo dopravy, výstavby a 

                                                                                  regionálneho rozvoja

                                                                                  Slovenskej republiky

                                                                                  k rukám ministra

                                                                                  Námestie slobody č. 6

                                                                                  P.O.BOX 100

                                                                                  810 05 Bratislava

 

 

 

V Banskej Bystrici dňa 24.2.2017…...................

 

 

Návrh Únie autodopravcov Slovenska na zmenu zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

 

Navrhujeme, aby Národná rada Slovenskej republiky prijala novelu zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby neboli pokuty pre prevádzkovateľov vozidiel likvidačné a zbytočne tvrdé. V prípade urýchlenej nápravy by sa tak pokuty vyberali len v symbolickej výške pokrývajúcej administratívne náklady na správne konanie.

Preto navrhujeme aby sa :

1. § 107 ods. 1 za písm. c) doplnil o písm. d):

„nepodrobil motorové vozidlo podľa § 21ods.1písm.b) druhého bodu emisnej kontrole pravidelnej podľa § 68 ods.1; pokuta sa uloží za každé motorové vozidlo. Ak povinná osoba v lehote 15 dní odo dňa doručenia platobného rozkazu podrobí vozidlo pravidelnej emisnej kontrole podľa § 68 ods. 1, zašle správnemu orgánu, ktorý platobný rozkaz vydal, kópiu protokolu o vykonaní emisnej kontroly a zároveň v rovnakej lehote zaplatí 33,- €, pokuta sa považuja za uhradenú v plnej výške. “

 

2. Ustanovenie § 107 ods. 2 písm. d) sa vypustí.

 

3. § 107 ods. 2 písmeno c) zmenilo nasledovne:

„nepodrobil motorové vozidlo podľa § 21 ods. 1 písm. b) prvého bodu pravidelnej  technickej kontrole podľa § 50 ods. 1; pokuta sa uloží za každé vozidlo. Ak povinná osoba v lehote 15 dní odo dňa doručenia platobného rozkazu podrobí vozidlo pravidelnej technickej kontrole podľa § 50 ods. 1, zašle správnemu orgánu, ktorý platobný rozkaz vydal, kópiu protokolu o vykonaní technickej kontroly a uhradí 33,- € z uloženej výšky pokuty, pokuta sa považuje za uhradenú v plnej výške.“

 

Konania začaté pred účinnosťou tejto zmeny by sa dokončili podľa novej úpravy.

 

 

 

                                                                                                          -------------------------------

                                                                                                          

19.03.2017 UNASCopyright © 2014 UNAS - Únia Autodopravcov Slovenska
Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 42111188, DIČ: 2023054682